ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea subvenționării activității de baie publică

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.11.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004 și ale Legii nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și alin. (6) lit.”a” pct.2, 3 și 14, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă subvenționarea activității de baie publică aferentă anului 2006 cu suma de 97030 lei RON.

Art. 2 Suma alocată conform art.1 reprezintă diferența dintre cheltuielile efective și veniturile obținute, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul, prin DADP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință

IOANA NICOARĂ

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.11.2006

Nr.163