ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea locației punctului de colectare a deșeurilor

de echipamente electrice și electrocasnice

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.11.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile HG nr.448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și alin. (6) lit.”a” pct.9, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se stabilește locația pentru colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice în str. Dornelor nr.20 – curtea interioară a sediului DADP.

Art. 2 Se aprobă amenajarea unui punct de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, pe o suprafață de 25 mp. îngrădită și acoperită, în locația arătată la art.1.

Art. 3 Primarul, prin Compartimentul de protecție a mediului și DADP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

IOANA NICOARĂ

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.11.2006

Nr.164