ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind constituirea unei comisii de negociere pentru preluarea în concesiune a clădirii și terenului aferent a Cazinoului Vatra Dornei de la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.11.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit.”a”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se constituie comisia de analiză a ofertei și negociere pentru preluarea în concesiune a clădirii Cazinoul Vatra Dornei de la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, în următoarea componență:

Art. 2 Comisia constituită la art.1 va analiza oferta Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, va negocia condițiile de concesionare și va propune consiliului local spre aprobare rezultatul negocierilor.

Art. 3 Comisia nominalizată, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință

IOANA NICOARĂ

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.11.2006

Nr.165