ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a chiriilor și a tarifelor

pentru anul 2007

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.12.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Luând în considerare prevederile:

- art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997,

- art. 38 alin. (2) lit. “b” și alin(4) lit. “c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 16 lit. (b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

In baza prevederilor art.253 alin.2 si 6, art.255 alin. 2, art260 alin2, art.265 alin.2, art.267 alin. 1,4,7,11,12,13, art.268 alin.1,2,3,4, art.270 alin.4, art.282 alin.1 si 2, art.283. alin.1,3,4, art.286 alin.1 si 3, art.287, art.292 din Legea nr.571/2003 cu modificările ulterioare

Avand in vedere prevederile pct. 53 alin.1, pct.54, pct.72 alin.3, pct.91, pct.146, pct.155 alin.1 lit.c, pct.156 alin.2, pct.158 alin.3 si 4, pct.163 alin.2, pct.169, pct.180 alin.1, pct.185 alin.1 si 2, pct.188 alin.1 lit.a, pct192, pct.198, pct.199 lit A subpct.2.3, 2.5, pct.202, pct.222, pct.224 alin.1 si 2, pct.255 din Hotararea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii. 571/2003 privind Codul fiscal;

Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 1514/2006 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile pentru anul fiscal 2007 și Legea nr.343/2006 privind modificarea și completarea Legea 571/2003 privind Codul fiscal

Analizând Nomenclatura stradală, precum și Planul urbanistic general al municipiului Vatra Dornei,

Ținând seama de necesitățile de creștere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2007 în scopul asigurării finanțării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum și de condițiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “b” și alin(4) lit. “c” și art. 46 alin (1) din Legea nr. 215/2001- a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2007, după cum urmează:

a) nivelurile stabilite în sume fixe conform reglementărilor legale sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anii 2006 și 2007, constituind anexa nr.1,

b) în cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform Cap. II din anexa nr. 1.

 

 

 

 

 

c) cota de impozit pe clădiri proprietatea persoanor juridice care au efectuat reevaluarea clădirilor cu data de 01.01.2004 sau care au dobândit clădirile începând cu data de 01.01.2004 prevăzută la art.253,alin.2- Legea571/2003 privind Codul fiscal cu modificările ulterioare se stabilește la 1,1 % ;

d) cota de impozit pe clădiri la persoanele juridice care nu au efectuat nici o reevaluare cu 1 ianuarie 2004 ,prevazută la art.253 alin.6 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal modificat de Ordonanța de Urgență nr. 83/2004, se stabilește la 10 %;

e) începând cu data de 1 ianuarie 2007pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, persoanelor juridice, se stabilește taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri – prevăzute la alin.c), d);

f) începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, se stabilește taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe teren.

g) cota taxei de reclamă și publicitate prevăzută la art. 270 alin. 4 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește la 3 %);

h) cota taxei hoteliere prevăzută la art 279 alin.2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește la 3 % și se aplică la tariful de cazare numai pentru o singură noapte de cazare, indiferent de perioada de cazare.

ART. 2 Bonificația prevazută pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri , a impozitului pe teren și impozitul pe mijlocul de transport, de către persoanele fizice, până la data de 31 martie inclusiv, prevăzută la art. 255 alin.2, art 260 alin2, art 265 alin 2 din Legii nr. 343/2006 pentru modificarea și completarea Legii. 571/2003, se stabilește după cum urmează:

a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10 %;

b) în cazul impozitului pe teren, la 10 %

c) în cazul impozitului pe mijlocul de transport, la 10%.

ART. 3 (1) Majorarea anuală prevazuta la art.287 din Legea nr. 571/2003, se stabilește după cum urmează:

a) în cazul impozitului pe clădiri, cota de majorare specificată în anexa nr. 1-cap.II

b) în cazul impozitului pe teren, cota de majorare specificată în anexa nr. 1-cap.III

c) în cazul impozitului pe mijlocul de transport prevăzută la art.263,alin.2,6 și 7 cota de majorare 0 % anexa nr. 1-cap.IV;

d) în cazul taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor- cota de majorare specificată în anexa nr. 1-cap.V:

e) în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, - cota de majorare specificată în anexa nr. 1-cap.VI

f) în cazul impozitului pe spectacole, - cota de majorare 0 % anexa nr. 1-cap.VII

g) în cazul altor taxe locale, cota de majorare specificată în anexa nr. 1-cap. X.

(2) În cazul impozitelor și taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală prevăzută la alin. (1) este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1.

ART. 4 Se aprobă procedura de acordare a facilităților fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute la art.286 alin. (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit anexei nr. 2.

ART.5 Pentru determinarea impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a taxei pentru eliberarea autorizației de construire în cazul persoanelor fizice, precum și a impozitului pe teren în cazul persoanelor juridice pentru anul 2007, se aplică zonarea municipiului Vatra Dornei descrisă în anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

 

 

 

 

 

 

ART. 6 Se aprobă taxele speciale și cuantumul lor pentu anul 2007 potrivit anexei 4.

ART.7 Se aprobă nivelul chiriilor, tarifelor și taxelor altele decât cele prevăzute la anexa 1, după cum urmează:

- chiriile pentru folosirea terenurilor din domeniul public și privat sunt cele prevăzute în anexa nr.5.

- alte taxe locale sunt cele stabilite în anexa nr.7.

- tarifele pentru prestări servicii sunt cele prevăzute în anexa nr. 8.

ART. 8. Anexele nr. 1 - 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 9 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei nr.112/28.09.2005, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.4/31.01.2006 și Hotărârea Consiliului Local nr.44/30.05.2006.

ART.10 Prezenta hotărâre se comunică Prefectului județului Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului municipiului Vatra Dornei.

Art.11 Aducerea la cunoștință publică se face prin afișare la sediul autorităților administrației publice locale, cât și prin presa locală.

ART. 12 Prevederile prezentei hotărâri se vor aplica începând cu 01.01.2007 și vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului prin serviciile de specialitate.

 

 

Președinte de ședință

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

13.12.2006

Nr.167