ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind asigurarea personalului pentru funcționarea

Centrului de informare europeană Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 23.02.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.“p”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă asigurarea personalului, necesar pentru funcționarea Centrului de informare europeană Vatra Dornei, constând în două posturi, pentru o perioadă de minim 5 ani.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Serviciul DSIE, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință,

PETRICĂ ALEXIEVICI

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

23.02.2006

NR.17