ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei locale de alimentare cu energie termică în municipiul Vatra Dornei - actualizată

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 13.12.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile anexei 1 din HG nr.462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006 - 2009 calitate și eficiență" și înființarea Unității de management al proiectului și ale OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “b” și alin. (4) lit.“e”, precum și art.46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Strategia locală de alimentare cu energie termică în municipiul Vatra Dornei – actualizată, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcția economică, Serviciul DSIE și DADP vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

13.12.2006

Nr.170