ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării construcției unui nou spital în Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 13.12.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 - privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “b” și alin. (4) lit.“a”, precum și art.46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă cofinanțarea investiției “Construire spital nou în municipiul Vatra Dornei”, în proporție de 10% din valoarea totală investiției.

Art. 2 Suma concretă va fi cuprinsă în prevederile bugetului local după stabilirea valorii investiției.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Serviciul Urbanism vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

FEDIUC MILICA

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

13.12.2006

Nr.171