ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare organizării cursurilor ECDL

pentru salariații Primăriei și aleșii locali

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.12.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile HG nr. 1007/2001 - pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administrației publice și ale Ordinul Ministrului Administrației Publice nr. 252/2003 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind instruirea și specializarea în domeniul informaticii a funcționarilor publici,;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și alin. (6) lit.“a” pct.1, precum și art.46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 57329 lei RON, pentru organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire și certificare în domeniul informatic ECDL, pentru salariații Primăriei și aleșii locali.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

13.12.2006

Nr.172