ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru vânzarea

materialului pirotehnic artizanal

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.12.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.126/1995 - privind regimul materiilor explozive, cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr.536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehniștilor, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr.234/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea și folosirea în public de către persoanele fizice a obiectelor artizanale și de distracție fabricate sau confecționate pe bază de amestecuri pirotehnice.

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și alin. (6) lit.“a” pct.7, precum și art.46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se stabilește locația pentru comercializarea de obiecte artizanale și de distracție fabricate sau confecționate pe bază de amestecuri pirotehnice în incinta Bazarului din str. Oborului.

Art. 2 Se interzice comercializarea acestor produse în alte zone deschise ale domeniului public și privat al municipiului Vatra Dornei.

Art. 3 Comercializarea produselor indicate la art.1 se va face în perioada, în condițiile și de către persoanele prevăzute de legislația specifică.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Administrația pieței și autoritățile de ordine publică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

13.12.2006

Nr.173