ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unor suprafețe de teren situate în str. Republicii nr.5, aferente imobilului proprietate, cu respectarea dreptului de premțiune pentru SC GIMIL SERV SRL

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 13.12.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu prevederile art.125 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și alin.(5) lit.”b”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei, a suprafeței de 2468 mp. teren identic cu parcelele topo nr387/1 și parte din parcela topo nr.2300/1, din CF 4180, teren aferent Hotelului Carol, căilor de acces, spațiu verde, terasă și parcare, situată în str. Republicii nr.5.

Art.2. Datele din Inventarul domeniului public, atestat prin Anexa nr.6 la H.G.nr.1357/2001, poziția 93, se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Se aprobă vânzarea, suprafeței de 2468 mp. teren identic cu parcelele topo nr387/1 și parte din parcela topo nr.2300/1, teren aferent Hotelului Carol, căilor de acces, spațiu verde, terasă și parcare, situată în str. Republicii nr.5, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru SC GIMIL SERV SRL - proprietara construcțiilor.

Art. 4 Prețul de vânzare al terenului de la art.1 se stabilește la 50 euro/mp, exclusiv TVA, cu achitarea unui avans de 30% până la data încheierii contractului, iar diferența în rate lunare pe o perioadă de 2 ani de la încheierea contractului.

Art. 5 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

13.12.2006

Nr.174