ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind asigurarea accesului către terenul proprietatea

familiei Chelsoi din str. Unirii

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 23.02.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.“f”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă crearea unei căi de acces dinspre str. Mălinilor către terenul proprietatea familiei Chelsoi din Vatra Dornei, str. Unirii, conform planului de situație anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință,

PETRICĂ ALEXIEVICI

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

23.02.2006

NR.19