ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea unor tarife practicate de către DADP

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 23.02.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(3) lit.”i” din Legea nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea tarifelor aplicate de DADP pentru utilajele din dotare, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Prețurile și tarifele stabilite la art.1 vor fi aplicate începând cu 1 martie 2006, dată cu care își încetează aplicabilitatea HCL nr.17/2004.

Art. 3 Primarul municipiului, prin DADP, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PETRICĂ ALEXIEVICI

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

23.02.2006

NR.26