ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea limitelor minime ale veniturilor nete obținute din

utilizarea și valorificarea bunurilor, munci ocazionale și activități agricole

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 23.02.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.416/2001 – privind venitul minim garantat și art.15 din HG nr.1099/2001 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001;

În temeiul dispozițiilor art.38 alin.(2) lit.”d” și art.46 din Legea 215/2001- a administrației publice locale:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă limitele minime ale veniturilor medii lunare ce se obțin din valorificarea sau utilizarea bunurilor și din munci ocazionale conform anexei nr.1.

Art. 2 Se aprobă măsurile de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 conform anexei nr.2.

Art. 3 Se aprobă limitele minime ale veniturilor nete obținute de către producătorii particulari din municipiul Vatra Dornei din creșterea animalelor și exploatarea terenurilor agricole conform anexei nr.3.

Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri se vor aplica începând cu 01.03.2006, dată la care își încetează aplicabilitatea prevederile HCL nr. 97/28.11.2003.

Art. 5 Primarul municipiului prin Compartimentul de Asistență Socială, Compartimentul Registru Agricol și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PETRICĂ ALEXIEVICI

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

23.02.2006

NR.27