ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția

“Depozit de rumeguș, cale de acces și platformă betonată la

Centrala termică pe deșeuri din lemn”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 23.02.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.40 alin.(1) din OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “m” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii “Depozit de rumeguș, cale de acces și platformă betonată la Centrala termică pe deșeuri din lemn”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea investiției se va face de la bugetul local și din surse atrase.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism și Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PETRICĂ ALEXIEVICI

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

23.02.2006

NR.28