ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor facilități fiscale pentru unele persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 23.02.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.286 alin.(3) din Legea nr.571/2003 - privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și HCL nr.112/2005;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba facilitățile fiscale la persoane fizice, conform tabelului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Facilitățile prevăzute în anexă operează de la data formulării cererii de către beneficiari.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PETRICĂ ALEXIEVICI

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

23.02.2006

NR.29