ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind indexarea taxei pentru eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 31.01.2006, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile O.U.G.nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și H.G.nr.85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G.nr.195/2003;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.”d” și “l”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă nivelul taxei eliberare a certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării, după cum urmează:

Art. 2 Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.75/2003 privind aprobarea Regulamentului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării, se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri și Serviciul Urbanism vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

ILIE CRĂCIUNESCU

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

31.01.2005

NR.3