ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea deplasării unei delegații în Italia și Germania

pentru documentare și schimb de experiență

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 23.02.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.“d”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă deplasarea unei delegații a Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, pentru documentare și schimb de experiență, în Germania și Italia.

Art. 2 Se desemnează membri ai delegației următoarele persoane:

Art. 3 Cheltuielile ocazionate vor fi decontate pe bază de documente justificative, cu obligația prezentării din partea delegației a unei informări referitoare la această deplasare.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PETRICĂ ALEXIEVICI

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

23.02.2006

NR.30