ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate a spațiilor din imobilul situat în str. Dornelor nr.20 și repartizarea temporară cu prioritate pentru locatarii imobilului din str. Lumea Nouă nr.1 și str. Mihai Eminescu nr.32

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 30.03.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilier municipal Alexievici Petrică, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu OUG nr.45/2003 - privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004 și a art.1 lit.(f), art.55 și art.56 din Legea nr.114/1996 a locuinței;

În temeiul art. 38 alin. (2) lit. “g” și al art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se stabilește destinația de locuințe de necesitate a spațiilor din imobilul situat în str. Dornelor nr.20 (fostul sediu al Poliției).

Art. 2 Se aprobă repartizarea temporară cu prioritate a acestor locuințe către familiile de chiriași, din imobilele situate în str. Lumea Nouă nr.1, imobil ce urmează a fi demolat și str. Mihai Eminescu nr.32, imobil ce a fost retrocedat fostului proprietar conform Legii nr.10/2001, în cazul în care aceste persoane vor fi evacuate.

Art. 3 Primarul municipiului prin Compartimentul locativ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PETRICĂ ALEXIEVICI

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

30.03.2006

NR.31