ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1000 lei (RON) către Prâsneac Cristian, în vederea achiziționării de echipament sportiv pentru participarea la competiții sportive naționale și internaționale

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 30.03.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilier local Agapi Ioan, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 1000 lei (RON) către Prâsneac Cristian, în vederea achiziționării de echipament sportiv, inscripționat cu denumirea “Consiliul local al municipiului Vatra Dornei” pentru participarea la competiții sportive naționale și internaționale de atletism.

Art. 2 Sumele alocate conform art.1 vor fi decontate pe bază de documente justificative.

Art. 3 Primarul, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PETRICĂ ALEXIEVICI

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.03.2006

NR.32