ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind înlocuirea reprezentanților Municipiului Vatra Dornei în

Adunările Generale ale Acționarilor a SC “ Bucovina Ecotermgaz” SA

Suceava și a SC ACET SA Suceava

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 30.03.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilier municipal Ioja Lucian, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu dispozițiile art.31 alin.(2) din OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004 și a art.125 alin.(2) din Legea nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale;

În temeiul art. 38 alin. (2) lit. “j” și al art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.90/06.09.2004 în sensul că se înlocuiește doamna Albei Rodica cu domnul consilier local Postelnicu Petrică Tinel ca reprezentant al Municipiului Vatra Dornei în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Comerciale ”Bucovina Ecotermgaz” S.A. Suceava.

Art. 2 Se modifică art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.133/16.12.2004 în sensul că se înlocuiește doamna Ianovici Violeta cu domnul consilier local Alexievici Petrică ca reprezentant al Municipiului Vatra Dornei în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Comerciale ”ACET” S.A. Suceava.

Art. 3 Persoanele nominalizate la art.1 și art.2, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PETRICĂ ALEXIEVICI

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

30.03.2006

NR.33