ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Comandamentului Antiepizootic Local

al municipiului Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 30.03.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.26 alin.(4) din OG nr.42/2004 privind organizarea activității sanitare, aprobată prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (3), precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă reorganizarea Comandamentului Antiepizootic Local al municipiului Vatra Dornei în componența prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În cazul declanșării unei epizootii comandamentul va fi activat, va aplica măsurile legale și va stabili planul de măsuri la nivel local.

Art. 3 Comandamentul nominalizat, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PETRICĂ ALEXIEVICI

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.03.2006

NR.35