ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate

“Reabilitarea sistemului de colectare și transport și realizarea unei

stații de transfer a deșeurilor municipale în Vatra Dornei”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință extraordinară în data de 13.04.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004 și ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate “Reabilitarea sistemului de colectare și transport și realizarea unei stații de transfer a deșeurilor municipale în Vatra Dornei”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin Serviciul DSIE și Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PETRICĂ ALEXIEVICI

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

13.04.2006

NR.40