ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea de facilități fiscale unor persoane fizice

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară ,

astăzi 30.05.2006

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.286 alin.(3) din Legea nr.571/2003 - privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și HCL nr.112/2005;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba facilitățile fiscale la persoane fizice, conform tabelului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Facilitățile prevăzute în anexă operează de la data formulării cererii de către beneficiari.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

GHEORGHE ICHIM

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.05.2006

NR.43