ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.112/2005

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară , astăzi 30.05.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile O.U.G.nr.21/2006 privind modificarea Codului fiscal;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.112/2005 după cum urmează:

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcția economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

GHEORGHE ICHIM

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.05.2006

NR.44