ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea prețului la energia termică

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară,

astăzi 30.05.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.37 alin.(1) și art.40 din OG nr.73/2002 și art.12 alin.(3) lit.”i” din Legea nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și art. 46 alin (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă prețul la energia termică produsă pe bază de motorină, la nivelul de 437,72 lei RON/Gcal (preț ce include TVA).

Art. 2 Se aprobă prețul la energia termică produsă pe bază de rumeguș, pentru populație și unități bugetare, la nivelul de 83 lei RON/Gcal (preț ce include TVA).

Art. 3 Tarifele stabilite la art.1 și 2 se vor aplica începând cu serviciile furnizate în luna iunie 2006.

Art. 4 Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.83/2005 se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Primarul municipiului, prin DADP, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

GHEORGHE ICHIM

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.05.2006

NR.46