ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind ajustarea tarifelor la activitatea de colectare deșeuri menajere

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară,

astăzi 30.05.2006

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(3) lit.”i” din Legea nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă tarifele la activitatea de colectare, transport și depozitare deșeuri menajere, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Tarifele stabilite la art.1 se vor aplica începând cu serviciile furnizate în luna iunie 2006.

Art. 3 Primarul municipiului, prin DADP, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

GHEORGHE ICHIM

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.05.2006

NR.47