ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea prețurilor la serviciile de furnizare apă și canalizare

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară

astăzi, 30.05.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;

Ținând cont de avizul nr.1938/02.05.2006 al Agenției Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală;

În conformitate cu prevederile art.32 lit.e din O.G. nr.32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, aprobată prin Legea nr.634/2002;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă nivelul prețurilor aplicate de S.C. ACET S.A. Suceava – Agenția Vatra Dornei pentru serviciile de apă și canalizare-epurare după cum urmează:

Art. 2 Prețurile și tarifele stabilite la art.1 vor fi aplicate începând cu serviciile furnizate în luna iunie 2006.

Art. 3 Primarul municipiului, prin SC ACET SA, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

GHEORGHE ICHIM

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.05.2006

NR.48