ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL nr.79/2005

privind tarifele la serviciile de baie comunală

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 31.01.2006, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.37 alin.(1) și art.40 din OG nr.73/2002 și art.12 alin.(3) lit.”i” din Legea nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și art. 46 alin (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Hotărârea Consiliului Local nr.79/2005 se completează astfel:

După art.2 se intoduc următoarele articole:

“Art. 21 Pensionarii cu pensii mai mici decât salariul minim pe economie și persoanele care îndeplinesc condițiile pentru acordarea ajutorului social beneficiază o dată pe săptămână de tarif redus la serviciile de baie publică, respectiv 2 lei RON/pers./oră la cadă și 1 leu RON/pers./oră la duș.

Art. 22 Personalul DADP de la activitățile: salubritate, spații verzi, colectare deșeuri menajere, deservire utilaje și construcții beneficiază o dată pe săptămână de gratuitate la serviciile de baie publică - cadă și duș.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local nr.79/2005 rămân valabile.

Art. 3 Primarul municipiului, prin DADP, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

ILIE CRĂCIUNESCU

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

31.01.2005

NR.5