ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind desfășurarea Zilelor municipiului în perioada 20-23 iulie 2006 și alocarea sumei de 3500 lei RON pentru sprijinirea organizării și desfășurării Simpozionului național de poezie religioas㠔Daniil Tudor – vlădică al poeziei”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.05.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.“p”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă organizarea și desfășurarea manifestării “Zilele municipiului Vatra Dornei” în perioada 20-23 iulie 2006.

Art. 2 Se aprobă participarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei în calitate de coorganizator la pregătirea și desfășurarea Simpozionului național de poezie religioas㠔Daniil Tudor – vlădică al poeziei”– ediția 2006 – și includerea acestui simpozion în programul manifestării “Zilele municipiului Vatra Dornei” în perioada 20-23 iulie 2006.

Art. 3 Se cofinanțează manifestarea Simpozion național de poezie religioas㠔Daniil Tudor – vlădică al poeziei”, cu suma de 3500 lei RON, conform devizului estimativ, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 4 Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 5 Primarul municipiului, prin Casa de cultură, Direcția economică și Compartimentul administrativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE

GHEORGHE ICHIM

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

30.05.2006

NR.50