ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, a cotei de teren aferentă spațiilor comerciale din Complexul comercial situat în str. Unirii nr.32

către S.C. “DORNACOM ” S.A.

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.05.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea, fără licitație publică, a suprafeței de 407,56 mp., reprezentând cota de teren aferentă spațiilor comerciale, proprietate privată a S.C.”DORNACOM”S.A. situat în Str.Unirii nr.32, teren ocupat de Complexul comercial Unirii, după cum urmează:

Art. 2 Prețul de vânzare al terenului de la art.1 și art.2 se stabilește la 25 euro/mp. (exclusiv TVA) cu achitarea cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului, restul sumei plătindu-se în 6 luni de la data încheierii contractului.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

GHEORGHE ICHIM

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

30.05.2006

NR.52