ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul

“Centală termică cu cogenerare în municipiul Vatra Dornei”

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava întrunit astăzi 30.05.2006

în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004 și ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul “Centală termică cu cogenerare în municipiul Vatra Dornei”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin Serviciul DSIE și Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

GHEORGHE ICHIM

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.05.2006

NR.55