ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării, fără licitație publică, a unei

suprafețe de 40 mp. teren situat în str. Republicii nr.5,

în extindere la terenul concesionat, către SC GRUP TWO SRL

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.05.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilierul local Fediuc Milica, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă concesionarea, fără licitație publică, a unei suprafețe de 40 mp teren, identic cu parte din parcela topo nr.2282/5 din CF 4194, având ca proprietar Statul Român, teren situat în strada Republicii, nr.5, către SC GRUP TWO SRL, în extindere la terenul concesionat prin Contractul de concesiune nr.6199/2006.

Art. 2 Pentru terenul prevăzut la art. 1 se aplică clauzele și condițiile prevăzute de Contractul de concesiune nr.6199/2006, în acest sens încheindu-se un act adițional.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Serviciul venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

GHEORGHE ICHIM

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

30.05.2006

NR.56