ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

“Cartier locuințe și spații comerciale” în zona str. Oborului f.n.

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.05.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.25 alin.(1) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și “f”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal “Cartier de locuințe și spații comerciale - str. Oborului f.n.”, conform proiectului nr.143/2005, întocmit de AF de proiectare Brustureanu, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Planul Urbanistic Zonal arătat la art. 1 se va integra în prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Vatra Dornei.

Art. 3 La realizarea construcțiilor se vor respecta condițiile impuse prin avizele necesare investiției, conform legislației în vigoare la data construirii.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

GHEORGHE ICHIM

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.05.2006

NR.57