ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unei locuințe situată în str. Sondei nr.4 bl.A10 către actualul chiriaș Gheorghiu Niculai

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.05.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală și ale Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea unei locuințe situată în str. Sondei nr.4 bl.A10, ap.31, către chiriașul actual Gheorghiu Niculai.

Art. 2 Prețul de vânzare va fi stabilit în baza unui raport de evaluare întocmit de persoane autorizate, raport ce va fi supus aprobării consiliului local.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Compartimentul Locativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE

GHEORGHE ICHIM

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.05.2006

NR.59