ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea destinației volumului de masă lemnoasă

ce urmează a fi exploatată în anul 2006

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 31.01.2006, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) din H.G.nr.789/2005 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2006 și Ordinul MAPDR nr.1198/2005 privind aprobarea repartizării pe județe a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006 din pădurile proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “f”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea pe ocoale silvice a volumului de masă lemnoasă, produse principale și secundare, ce poate fi exploatată în anul 2006 după cum urmează:

Art. 2 Se aprobă destinația masei lemnoase ce se va exploata în anul 2006, după cum urmează:

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Compartimentul fond funciar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

ILIE CRĂCIUNESCU

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

31.01.2005

NR.6