ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind acordul Consiliului local cu privire la înfrățirea municipiului

Vatra Dornei cu localitatea LEFKIMI-CORFU - Grecia

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.05.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “x” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se dă acordul Consiliului local cu privire la înfrățirea municipiului Vatra Dornei cu localitatea LEFKIMI-CORFU – Grecia, conform proiectului de acord, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Primarul municipiului Vatra Dornei pentru a face toate demersurile legale, în vederea realizării înfrățirii municipiului Vatra Dornei cu localitatea LEFKIMI-CORFU - Grecia.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Dezvoltare Strategică și Integrare Europeană, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

GHEORGHE ICHIM

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.05.2006

NR.60