ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar către Clubul Copiilor și Elevilor, în vederea organizării Festivalului concurs de muzică ușoară pentru copii și tineret “ MUZRITM” faza finală-interjudețeană

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.05.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și “p”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă participarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei în calitate de coorganizator al Festivalului concurs de muzică ușoară pentru copii și tineret “MUZRITM” faza finală-interjudețeană.

Art. 2 Se aprobă alocarea sumei de 2000 lei (RON), pentru organizarea și desfășurarea Festivalului concurs de muzică ușoară pentru copii și tineret “MUZRITM” faza finală-interjudețeană.

Art. 3 Sumele alocate conform art.1 vor fi decontate pe bază de documente justificative.

Art. 4 Primarul, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

GHEORGHE ICHIM

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

30.05.2006

NR.61