ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plății contravalorii utilităților la cabinetele

medicale școlare ce funcționează în spațiile Clubului Sportiv Școlar

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.05.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.84/1995, republicată, privind învățământul și ale OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă plata contravalorii utilităților – energie electrică, apă, canalizare, energie termic㠖 pentru cabinetele medicale școlare, ce funcționează în spațiile Clubului Sportiv Școlar Vatra Dornei.

Art. 2 Primarul, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE

GHEORGHE ICHIM

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.05.2006

NR.64