ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în administrarea Casei Județene de Pensii Suceava a spațiului medical din Policlinica Vatra Dornei în care funcționează Cabinetul teritorial de expertiză medicală a capacității de muncă

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.05.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.12 alin. (1) și (2) ale Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și prevederile art.12 din HG nr.1229/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului național de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă și a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.“f”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă transmiterea în administrarea Casei Județene de Pensii Suceava a spațiului medical, în suprafață utilă de 15,75 mp și 8,3 mp cotă parte din părțile comune, situat în clădirea Policlinicii Vatra Dornei din str. Mihai Eminescu nr.26, spațiu în care își desfășoară activitatea Cabinetul teritorial de expertiză medicală a capacității de muncă Vatra Dornei. Transmiterea în administrare se face până la identificarea unui alt spațiu corespunzător.

Art. 2 Descrierea spațiului este prezentată în planul anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

GHEORGHE ICHIM

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.05.2006

NR.66