ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea destinației de spațiu medical de sterilizare

a unor încăperi din Policlinica Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.05.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile HG nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, precum și prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.349/2005 pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor medicale în vederea autorizării sanitare;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.“f”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă schimbarea destinației spațiului în suprafață utilă de 31 mp, situat la parterul clădirii Policlinicii Vatra Dornei din str. Mihai Eminescu nr.26, în spațiu medical de sterilizare ce va deservi cabinetele medicale individuale care își desfășoară activitatea în cadrul Policlinicii Vatra Dornei.

Art. 2 Descrierea spațiului este prezentată în planul anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3 Spațiul arătat la art.1 va avea folosință comună și va fi concesionat, cabinetelor medicale individuale, sub formă de cotă indiviză, pentru realizarea obiectului de activitate specific fiecărei specialități medicale, prin încheierea de acte adiționale la contractele de concesiune existente.

Art. 4 Amenajarea spațiului se va face pe cheltuiala cabinetelor medicale beneficiare.

Art. 5 Primarul municipiului, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE

GHEORGHE ICHIM

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.05.2006

NR.67