ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea destinației de spațiu medical de radiologie și imagistică medicalăa unor încăperi din corpul anexă al Policlinicii Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.05.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile HG nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, precum și prevederile Ordinului CNCAN nr.173/2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.“f”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă schimbarea destinației spațiului în suprafață utilă de 68,8 mp, situat la parterul clădirii Policlinicii Vatra Dornei din str. Mihai Eminescu nr.26, din sală de ședințe în spațiu medical de radiologie și imagistică medicală.

Art. 2 Descrierea spațiului este prezentată în planul anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă concesionarea spațiul arătat la art.1, prin licitație publică, cabinetelor medicale individuale, în scopul desfășurării de activitatăți specifice specialității medicale de radiologie și imagistică medicală.

Art. 4 Amenajarea spațiului se va face pe cheltuiala cabinetului medical câștigător al licitației.

Art. 5 Primarul municipiului, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

GHEORGHE ICHIM

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

30.05.2006

NR.68