ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

de modificare și completare a HCL nr.33 din 30.03.2004 privind organizarea și funcționarea activității de taximetrie în municipiul Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.05.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere și prevederile Ordinului Ministrului Administrației Publice nr. 275/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “i” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 HCL nr.33 din 30.03.2004 privind organizarea și funcționarea activității de taximetrie în municipiul Vatra Dornei se modifică și se completează după cum urmează:

Art.3 va avea următorul cuprins: “Se aprobă atribuirea unui număr maxim de 15 autorizații permanente pentru transport persoane în regim de taxi, a unui număr maxim de 2 autorizații taxi permanente pentru transport bunuri în regim de taxi și a unui număr maxim de 3 autorizații taxi sezoniere.”

Art. 7 va avea următorul cuprins: “(1) Se stabilesc locurile de așteptare taxi după cum urmează:

(2) Accesul taxiurilor în locurile de așteptare se va face pe baza unui permis de acces eliberat la autorizare, după plata unei chirii pentru ocuparea spațiului de parcare în cuantum de 10 lei RON/lună/autoturism.”

Art. 2 Primarul municipiului, prin Compartimentul de transport local și de mărfuri din cadrul DADP, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

GHEORGHE ICHIM

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.05.2006

NR.69