ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării lucrărilor de reparație și modernizare

la imobilul Muzeului de științe naturale

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.05.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.“p”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă realizarea lucrărilor de reparație și modernizare a imobilului Muzeului de științe ale naturii Vatra Dornei, constând în :

Art. 2 Se alocă suma de 100.000 lei RON pentru realizarea lucrărilor prevăzute la art.1, ce vor fi suportate din bugetul local.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică, DADP și Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

GHEORGHE ICHIM

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.05.2006

NR.71