ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării unui punct termic în zona stațiunii balneare și extinderea rețelei de distribuție a agentului termic în zonele str. Republicii, Tudor Vladimirescu, George Coșbuc, Păcii și Negrești

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.05.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.“p”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă realizarea unui punct termic în zona stațiunii balneare și extinderea rețelei de distribuție a agentului termic în zonele str. Republicii, Tudor Vladimirescu, George Coșbuc, Păcii și Negrești.

Art. 2 Finanțarea lucrărilor prevăzute la art.1, se va face în cadrul Programului “Utilități și mediu la standarde europene în Județul Suceava”.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

GHEORGHE ICHIM

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.05.2006

NR.73