ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea întocmirii studiilor de fezabilitate pentru proiectele municipiului Vatra Dornei care sunt cuprinse în Planul Operațional Regional, în vederea finanțării din fonduri structurale

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.05.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.“p”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă întocmirea studiilor de fezabilitate pentru proiectele municipiului Vatra Dornei care sunt cuprinse în Planul Operațional Regional, în vederea finanțării din fonduri structurale, descrise în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea studiilor de fezabilitate se va face de la bugetul local și din surse atrase.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică, Serviciul DSIE și Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

GHEORGHE ICHIM

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.05.2006

NR.75