ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea de ajutoare constând în 117 mc lemn subțire pentru persoanele ale căror proprietăți au fost afectate de inundații și de lucrările de pe traseul conductei de gaz metan

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.05.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.“p”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă acordarea de ajutoare constând în 117 mc lemn subțire în vederea refacerii gardurilor distruse pentru persoanele ale căror proprietăți au fost afectate de inundații și de lucrările de pe traseul conductei de gaz metan.

Art. 2 Persoanele beneficiare sunt enumerate în listele anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Compartimentul apărare civilă, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

GHEORGHE ICHIM

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.05.2006

NR.77