ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economică și a

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

“Reabilitare străzi în municipiul Vatra Dornei”

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit astăzi 30.05.2006

în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.40 alin.(1) din OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “m” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai obiectivul de investitii “Reabilitare str. Dornelor – municipiul Vatra Dornei”, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai obiectivul de investitii “Reabilitare str. Unirii – municipiul Vatra Dornei”, conform anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai obiectivul de investitii “Reabilitare str. 22 Decembrie – municipiul Vatra Dornei”, conform anexei 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai obiectivul de investitii “Reabilitare str. Chilia – municipiul Vatra Dornei”, conform anexei 4, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai obiectivul de investitii “Reabilitare str. Oborului – municipiul Vatra Dornei”, conform anexei 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Finanțarea investiției se va face de la bugetul local, prin accesare de împrumuturi interne.

Art. 7 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism și Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

GHEORGHE ICHIM

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

30.05.2006

NR.78