ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru anul 2005

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.05.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.53 din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art.38 alin.(2) lit.”d” și art 46 din Legea nr.215/2001-a administrației publice locale;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contul anual de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2005, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului, prin Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE

GHEORGHE ICHIM

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.05.2006

NR.79