ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea prețului la energia termică

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 31.01.2006, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.37 alin.(1) și art.40 din OG nr.73/2002 și art.12 alin.(3) lit.”i” din Legea nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și art. 46 alin (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă majorarea cu 17,4 % a prețului la energia termică produsă și livrată prin Centrala termică pe rumeguș, pentru populație și unități bugetare, respectiv, la nivelul de 69 lei RON/Gcal (preț ce include TVA).

Art. 2 Tarifele stabilite la art.1 se vor aplica începând cu serviciile furnizate în luna ianuarie 2006.

Art. 3 Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.83/2005 se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Primarul municipiului, prin DADP, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

ILIE CRĂCIUNESCU

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

31.01.2005

NR.8