ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea destinației de locuințe sociale și aprobarea

indicatorilor tehnico-economici pentru “Mansardare Bloc B

Tronsonul A+B+C” din str. Transilvaniei

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit astăzi 30.05.2006

în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.40 alin.(1) din OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004 și art.38 din Legea nr.114/1996 a locuinței – republicată;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “m” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii “Mansardarea Blocului B, Tronsonul A+B+C”, din Str. Transilvaniei, Vatra Dornei”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cele 12 unitățile locative create prin investiția “Mansardarea Blocului B, Tronsoanele A+B+C”, din Str.Transilvaniei, Vatra Dornei, vor avea destinația de locuințe sociale.

Art. 3 Finanțarea investiției se va face de la bugetul local și din surse atrase.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism și Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

GHEORGHE ICHIM

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

30.05.2006

NR.80